+30.210.4015615 info@metlockast.gr

Σημείωση απορρήτου και προστασίας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα

1. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα δεδομένα σας; Πού θα απευθυνθείτε για την άσκηση των δικαιωμάτων σας;

1.1. Ελεγκτής των δεδομένων σας είναι η εταιρεία LTD με την επωνυμία «Metlockast Hellas Ltd», με έδρα στο Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού, τμήμα 3 Πέραμα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με τον ακόλουθο αριθμό τηλεφώνου 2104015615 και διεύθυνση e-mail info@metlockast.gr («Η Εταιρεία»)

1.2. Η παραπάνω Ελεγκτική Εταιρεία διόρισε έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων με το e-mail info@metlockast.gr. Στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε όλα τα αιτήματα για την άσκηση όλων των παρακάτω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας (σύμφωνα με το 3.1 -3.7)

2. Γενικές αρχές της εταιρείας σχετικά με τις διαφανείς πληροφορίες.

2.1. Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται με το παρόν και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που μπορεί να ζητηθεί στο μέλλον, παρέχεται δωρεάν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται επανάληψη, υπερβολική ή προφανώς αδικαιολόγητη (βλέπε σημείο 2.3).

2.2. Για καθένα από τα προαναφερθέντα δικαιώματα που ασκείτε, η Εταιρεία θα απαντήσει εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του αιτήματος ή σε περίπτωση αντικειμενικών δυσκολιών, πολυπλοκότητας του αιτήματος ή του αριθμού των αιτημάτων, η Εταιρεία θα απαντήσει , εντός μέγιστης περιόδου τριών (3) μηνών συνολικά, είτε με την εκπλήρωση του αιτήματός σας είτε με την άρνηση άρνησης εκτέλεσης όσων ζητήσατε για νόμιμους λόγους που ρητά ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016.

2.3. Σε περίπτωση που η Εταιρεία θεωρήσει ότι ένα από τα προαναφερθέντα δικαιώματά σας ασκείται προδήλως αδικαιολόγητα ή το αίτημα είναι υπερβολικό ή (σε μεγαλύτερο βαθμό) έχει επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα, δικαιούται, αφενός, να σας χρεώσει με εύλογο τέλος για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών (που κατ ‘αρχήν είναι δωρεάν) και, από την άλλη πλευρά, για να αρνηθεί να απαντήσει στο αίτημα.

2.4. Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει εύλογες αμφιβολίες ως προς την ταυτότητά σας όταν υποβάλλετε αίτημα για άσκηση ενός από τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορεί να σας ζητήσει να παράσχετε περισσότερες πληροφορίες, απαραίτητες για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας, πριν από την επεξεργασία του αιτήματός σας.

2.5. Σε περίπτωση που η Εταιρεία καθυστερήσει πέραν του εύλογου χρονικού διαστήματος για να απαντήσει στο αίτημά σας και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση όπου θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο από τα δικαιώματά σας ή η Εταιρεία δεν συμμορφώνεται με τις Υποχρεώσεις της σχετικά με τη διατήρηση τα δεδομένα σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή (Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Αθήνα, Κηφισίας 1-3, PC 115 23, Αθήνα, contact@dpa.org, + 30-210 6475600).

2.6. Διατηρείτε το δικαίωμα να αποσύρετε την προηγούμενη (ενδεχομένως) συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, υποβάλλοντας σχετικό γραπτό αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων info@metlockast.gr (βλ. 1.2).

3. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα που μας παρείχατε;

3.1. Δικαίωμα ενημέρωσης
Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε λάβει από εσάς και διατηρούμε για έναν ή περισσότερους σκοπούς, όπως περιγράφεται παρακάτω στις ρήτρες 5.1 και 5.2. Το παρόν κείμενο αποτελεί στο σύνολό του ένα εγχειρίδιο βασικής ευαισθητοποίησης και κατανόησης της φιλοσοφίας του κανονιστικού πλαισίου που διατρέχει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ενημέρωση, περαιτέρω εξήγηση και διευκρινίσεις σχετικά με αυτό το κείμενο μπορούν να σας παρασχεθούν, μετά το αίτημά σας για την άσκηση του δικαιώματός σας για ενημέρωση. (δείτε πώς στο 1.2)

3.2. Δικαίωμα πρόσβασης
Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία μας πρόσβαση στις πληροφορίες σας που διατηρούμε και επιβεβαιώνουμε για το εάν υφίστανται επεξεργασία και, πιο συγκεκριμένα, πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραλήπτες, η περίοδος για την οποία τα δεδομένα θα αποθηκευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, τυχόν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των δεδομένων, εάν τα δεδομένα δεν έχουν ληφθεί από εσάς, την ύπαρξη ή όχι της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ και της σχετικής μεθοδολογίας, διασφαλίσεων σχετικά με την πολιτική που ακολουθούμε όταν πραγματοποιούνται μεταφορές σε τρίτες χώρες και αντίγραφο της προσωπικής ημερομηνίας που τηρείται και υποβάλλεται σε επεξεργασία. (δείτε πώς στο 1.2)

3.3. Δικαίωμα διόρθωσης
Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία μας διόρθωση των δεδομένων σας, σε περίπτωση που κάποιο από τα δεδομένα που έχουμε το δικαίωμα επεξεργασίας έχει τροποποιηθεί ή υποβληθεί εσφαλμένα. (δείτε πώς στο 1.2)

3.4. Δικαίωμα διαγραφής
Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία μας την πλήρη ή μερική διαγραφή των δεδομένων σας που δικαιούμαστε να αποθηκεύσουμε και να επεξεργαστούμε, είτε επειδή δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, είτε επειδή αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας είτε επειδή τα δεδομένα σας συλλέχθηκαν για έναν σκοπό που θεωρείτε παράνομο. Η Εταιρεία μας, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (όχι περισσότερο από ένα μήνα, και υπό περιστάσεις, εάν υπάρχει δυσκολία, όχι περισσότερο από τρεις μήνες συνολικά) θα σας απαντήσει επιβεβαιώνοντας την πλήρη ή μερική διαγραφή των δεδομένων σας ή την αδυναμία για τη διαγραφή ορισμένων δεδομένων, εάν ο νόμος ή η εκτέλεση μιας αποστολής που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, ή το δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης, ή η άσκηση ή υπεράσπιση οποιασδήποτε νομικής αξίωσης απαιτεί τη διατήρησή τους. Σε μια τέτοια περίπτωση, από τη μία πλευρά, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων και, αφετέρου, το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προσφυγής. (δείτε πώς στο 1.2)

3.5. Δικαίωμα περιορισμού
Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία μας να περιορίσει την επεξεργασία των δεδομένων σας, σε όρους ποσότητας, χρόνου ή σε σχέση με τον σκοπό της επεξεργασίας τους, και πιο συγκεκριμένα (α) είτε επειδή αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας και για εφόσον η Εταιρεία χρειάζεται για να επαληθεύσει την ακρίβειά της, (β) είτε επειδή θεωρείτε ότι η επεξεργασία είναι παράνομη, και αντί για τη διαγραφή των δεδομένων που επιλέγετε τον περιορισμό της, (γ) είτε επειδή η χρήση της από την Εταιρεία δεν χρειάζεται πλέον, ωστόσο, δεν επιθυμείτε τη διαγραφή του, καθώς η διατήρησή τους θα εξυπηρετήσει κάποια νομική αξίωση, (δ) ή, σε περίπτωση που έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων και έως ότου επαληθευτεί ότι τα δικαιώματά σας ως ένα Υποκείμενο Δεδομένων υπερισχύει των νόμιμων λόγων επεξεργασίας της Εταιρείας (δείτε πώς στο 1.2)

3.6. Δικαίωμα στη φορητότητα
Διατηρείτε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει, σε μια δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή, καθώς και το δικαίωμα να τα μεταφέρουμε περαιτέρω χωρίς αντίρρηση, δεδομένου ότι η επεξεργασία διεξάγεται με την αιτιολογία της συγκατάθεσής σας. Στο πλαίσιο της άσκησης αυτού του δικαιώματος, μπορείτε επίσης να ζητήσετε απευθείας μεταφορά από την Εταιρεία στον τρίτο φορέα χωρίς τη δική σας παρέμβαση. Το παρόν δικαίωμα ασκείται, υπό τους όρους διαγραφής, όπως περιγράφεται παραπάνω (σημείο 3.4) και η άσκησή του δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων.

3.7. Δικαίωμα αντίρρησης
3.7.1. Διατηρείτε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ και ειδικά για προφίλ που σχετίζονται με αυτό το άμεσο μάρκετινγκ. (δείτε πώς στο 1.2)
3.7.2. Δεν υπάρχει τέτοιο δικαίωμα στην περίπτωση δυνητικών υπαλλήλων και επισκεπτών των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, καθώς αυτά τα δεδομένα δεν μεταφέρονται στο τμήμα μάρκετινγκ και δεν υφίστανται τέτοια μεταχείριση.

4. Υπάρχει πιθανότητα τα δεδομένα σας να μεταφερθούν κάπου αλλού;

Δεν υπάρχει πρόβλεψη ότι τα Δεδομένα σας θα μεταβιβαστούν σε οποιονδήποτε οργανισμό εκτός της ίδιας της Εταιρείας και των θυγατρικών της, με εξαίρεση (α) τους παρόχους υπηρεσιών για τα ηλεκτρονικά συστήματα και δίκτυα της Εταιρείας μας – και για τον μοναδικό σκοπό της απόδοσης εκ μέρους τους της σύμβασης για την υποστήριξη της Εταιρείας μας και (β) των αρμόδιων φορολογικών αρχών στο πλαίσιο της υποχρεωτικής συμμόρφωσής μας με τη φορολογική νομοθεσία και στο βαθμό (και δεδομένου) ότι είναι απαραίτητο.

5. Προστατευτικά μέτρα

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η Εταιρεία θα λάβει οποιοδήποτε τεχνικό και οργανωτικό μέσο προστασίας δεδομένων και θα κάνει μόνο τη βέλτιστη, ελάχιστη και απολύτως απαραίτητη χρήση και επεξεργασία των Δεδομένων σας, όπως ορίζεται από το νόμο, και αυστηρά και αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο έχετε μας παρείχε. Ειδικές διατάξεις σχετικά με τις μεμονωμένες κατηγορίες Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων, που ισχύουν σωρευτικά με τις παραπάνω γενικές διατάξεις της Πολιτικής.

 

5.1 ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

5.1.1. Σκοπός: Η παραλαβή, η επεξεργασία και η διατήρηση των Δεδομένων σας που δόθηκαν αποκλειστικά στο πλαίσιο επικοινωνίας, εκτελείται για τον αποκλειστικό σκοπό της ενημέρωσής σας για τα προϊόντα και τις ενέργειες της Εταιρείας μας. Το σύνολο των Δεδομένων σας διατηρείται μόνο για το σκοπό αυτό και υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο από το Τμήμα Μάρκετινγκ της Εταιρείας μας.

5.1.2 Νόμιμη βάση της επεξεργασίας:Η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, προκειμένου να εκπληρωθούν οι προαναφερθέντες σχετικοί σκοποί, αποτελεί τη νόμιμη βάση αυτής της επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

5.1.3 Περίοδος διατήρησης δεδομένων: Προκειμένου να εκπληρωθεί ο παραπάνω σκοπός της επεξεργασίας, δηλαδή η ενημέρωσή σας για τα προϊόντα και τις ενέργειές μας, θεωρούμε λογικό και απαραίτητο να αποθηκεύουμε τα σχετικά δεδομένα σας για περίοδο τριών (3) ετών. Μετά από τρία χρόνια από τη στιγμή που δώσατε τη συγκατάθεσή σας, τα σχετικά Δεδομένα θα διαγραφούν, εκτός εάν μας δώσετε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις.

 

5.2 ΠΕΛΑΤΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ και ΠΙΘΑΝΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

 

5.2.1 Φύση – Νόμιμη βάση:
5.2.1.1 κατά τη διάρκεια της προσυμβατικής φάσης και ειδικά σε περίπτωση συμπλήρωσης ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπό μας, ή απευθείας αποστολή e-mail, ή επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, ή συμπλήρωση έντυπου εγγράφου (με αυτόν τον τρόπο μας παρέχετε το πλήρες όνομά σας / διεύθυνση e-mail ή / και αριθμός τηλεφώνου ή / και Διεύθυνση ή / και επάγγελμα ή / και τα προϊόντα μας που σας ενδιαφέρουν), σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση μιας πιθανής συναλλαγής με την Εταιρεία και νόμιμη βάση η υπηρεσία της το νόμιμο συμφέρον της Εταιρείας να επιδιώξει τους εμπορικούς της σκοπούς, ανταποκρινόμενη στην ζητούμενη επικοινωνία για να διερευνήσει την πιθανή συναλλαγή μαζί σας.
5.2.1.2 Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί μια συναλλαγή με την Εταιρεία, τα Δεδομένα που μας έχετε παράσχει κατά την προσυμβατική φάση (καθώς και όλα όσα θα μας παρέχετε στο πλαίσιο της συναλλαγής μας) θα υποβληθούν σε επεξεργασία για τους εφαρμογή της σύμβασης μεταξύ μας και της συμμόρφωσής μας με τη φορολογική νομοθεσία. Σε αυτήν την περίπτωση, νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ μας και η συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων).

5.2.2. Περίοδος διατήρησης δεδομένων:
Θα διατηρήσουμε τα παραπάνω κάτω από το 5.2.1.1 Δεδομένα για πέντε (5) χρόνια και μετά θα τα διαγράψουμε. Σχετικά με τα παραπάνω στο σημείο 5.2.1.2 Τα δεδομένα, θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

5.2.3. Συγκερκιμένα, σχετικά με τα Δεδομένα του θέματος που λαμβάνουμε κατά τη διάρκεια των εμπορικών εκθέσεων, η Πολιτική Απορρήτου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της «Φόρμας Συμμετέχοντος» την οποία καλούνται να συμπληρώσουν τα ενδιαφερόμενα άτομα, παραμένει σε ισχύ.

 

5.3 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ

5.3.1. Σκοπός: Η παραλαβή, η επεξεργασία και η διατήρηση των Δεδομένων σας που αναφέρονται στην ταυτότητά σας και στο χρόνο που αφιερώνεται στα ιδρύματα της Εταιρείας μας, λαμβάνει χώρα υπέρ του μοναδικού σκοπού της ασφάλειας και της προστασίας των ατόμων στα ιδρύματα της Εταιρείας (π.χ. εργαζόμενοι, επισκέπτες) ως γενικός εξοπλισμός της εταιρείας (για παράδειγμα κτίριο, ηλεκτρονικό κ.λπ.)

5.3.2. Νόμιμη βάση της επεξεργασίας:Η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, προκειμένου να εκπληρωθούν οι προαναφερόμενοι σχετικοί σκοποί, αποτελεί τη νόμιμη βάση αυτής της επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

5.3.3. Περίοδος διατήρησης δεδομένων: Προκειμένου να εκπληρωθεί ο προαναφερόμενος σκοπός που σχετίζεται με το απόρρητο και την προστασία των ατόμων στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας (π.χ. εργαζόμενοι, επισκέπτες) όσο και ο γενικός εξοπλισμός της Εταιρείας (για παράδειγμα κτίριο, ηλεκτρονικός κ.λπ.), θεωρούμε λογικό και απαραίτητο για την αποθήκευση των σχετικών Δεδομένων σας για περίοδο δεκαπέντε (15) ημερών. Μετά από δεκαπέντε (15) ημέρες από τη στιγμή που εισήλθατε στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, το σχετικό αρχείο με το σύνολο των πληροφοριών σας θα διαγραφεί.